Hon. Secretaries

Year Name

1961 – 1970 Bk. Shiv Charan Singh

1970 – 1977 Mr. H. S. Verma

1977 – 1984 Dr. Daljit Singh

1984 – 1996 Mr. Prabodh Mahajan

1996 – 1998 Mr. A. L. Sahni

1998 – 2002 Mr. Anil Sarin

2002 – 2005 Mr. Vickram Bahl

2005 – 2009 Mr. G. C. Narang

2009 – 2013 Mr. H. S. Arora