Hon. Treasurers

Year Name

1961 – 1970 Mr. H. S. Verma

1970 – 1977 Dr. Daljit Singh

1977 – 1982 Mr. A. L. Sahni

1982 – 1984 Mr. Anand Kr. Jain

1984 – 1988 Air Marshal M. S. Chaturvedi

1988 – 1989 Mr. Sanjiv Gupta

1989 – 1992 Air Marshal M. S. Chaturvedi

1992 – 1996 Mr. Mahesh Sahai

1996 – 1997 Mr. Sanjiv Gupta

1997 – 2002 Mr. Govind Swarup

2002 – 2005 Mr. Anand Kr. Khemka

2005 – 2007 Mr. Pankaj Sahni

2007 – 2009 Mr. Govind Swarup

2009 – 2013 Mr. Pankaj Sahni