Presidents

Year Name

1961 – 1971 Mr. Rai Bahadur Nathu Ram

1971 – 1981 Mr. O.P.Gupta

1981 – 1982 Mr. Hari C. Gupta

1982 – 1984 Mr. Manmohan Singh

1984 – 1986 Mr. Hari C. Gupta

1986 – 1988 Mr. Anand Kr. Jain

1988 – 1990 Mr. M. K. Jhawar

1990 – 1992 Mr. B. M. Thapar

1992 – 1995 Dr. D. K. Modi

1995 – 1997 Dr. R. S. Gupta

1997 – 1999 Dr. Daljit Singh

1999 – 2001 Mr. A. L. Sahni

2001 – 2003 Mr. Prabodh Mahajan

2003 – 2005 Bhai Swinder Singh

2005 – 2007 Mr. R. S. Bajoria

2007 – 2009 Maj. Gen. Naresh Kumar (PVSM & Bar)

2009 – 2011 Mr. Govind Swarup

2011 – 2013 Mr. Sanjiv Gupta