Friends Club Presidents

Presidents


S.No. Year Name
1 1961-1971 Mr. Rai Bahadur Nathu Ram
2 1971-1981 Mr. O. P. Gupta
3 1981-1982 Mr. Hari C. Gupta
4 1982-1984 Mr. Manmohan Singh
5 1984-1986 Mr. Hari C. Gupta
6 1986-1988 Mr. Anand Kr. Jain
7 1988-1990 Mr. M. K. Jhawar
8 1990-1992 Mr. B. M. Thapar
9 1992-1995 Dr. D. K. Modi
10 1995-1997 Dr. R. S. Gupta
11 1997-1999 Dr. Daljit Singh
12 1999-2001 Mr. A. L. Sahni
13 2001-2003 Mr. Prabodh Mahajan
14 2003-2005 Bhai Swinder Singh
15 2005-2007 Mr. R.S. Bajoria
16 2007-2009 Maj. Gen. Naresh Kumar(PVSM & Bar)
17 2009-2011 Mr. Govind Swarup
18 2011-2013 Mr. Sanjiv Gupta