Friends Club Secretaries

Honourable Secretaries


S.No. Year Name
1 1961-1970 Bk. Shiv Charan Singh
2 1970-1977 Mr. H. S. Verma
3 1977-1984 Dr. Daljit Singh
4 1984-1996 Mr. Prabodh Mahajan
5 1996-1998 Mr. A. L. Sahni
6 1998-2002 Mr. Anil Sarin
7 2002–2005 Mr. Vickram Bahl
8 2005–2009 Mr. G. C. Narang
9 2009–2013 Mr. H. S. Arora